ЗАБАРА І.М., Правове регулювання міждержавного обміну інформацією у багатосторонніх договорах

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272224

УДК: 341.232:004

Забара І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра міжнародного права Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
Анотація. У статті розглядаються питання, пов’язані з міжнародно-правовим регулюванням обміну інформацією. Автор досліджує правові аспекти міждержавного обміну інформацією у багатосторонніх договорах.
Ключові слова: інформація, міждержавний обмін інформацією, міжнародно-правове регулювання обміну інформацією.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с международно-правовым регулированием обмена информацией. Автор исследует правовые аспекты международного обмена информацией в многосторонних договорах.
Ключевые слова: информация, межгосударственный обмен информацией, международно-правовое регулирование обмена информацией.
Summary. The article diccusses questions related to the international legal regulation of information sharing. The author explores the legal aspects of interstate communication in multilateral treaties.
Keywords: information, interstate exchange of information, international legal regulation of the exchange of information.
 
        Постановка проблеми. Однією із вагомих форм міжнародної інформаційної діяльності держав є участь у міжнародному інформаційному обміні. Її особливості викликають науковий і практичний інтерес. Саме тому актуальності набуває розгляд питань, пов’язаних із міжнародно-правовим регулюванням обміну інформацією, зокрема з позицій як формування і розвитку міжнародно-правових основ обміну інформацією, так і сучасного бачення розвитку їх міжнародно-правового регулювання.
Історично склалось так, що перші доктринальні дослідження, пов’язані з міжнародно-правовим регулюванням обміну інформацією, було розпочато в сімдесяті роки двадцятого сторіччя. Переважно вони торкались питань міжнародно-правового регулювання обміну масовою інформацією і мали фрагментарний характер.
        З розвитком міжнародних інформаційних відносин і появою нових концепцій їх розвитку зросла увага до міжнародно-правового регулювання обміну інформацією як з практичної, так і теоретичної точок зору.
        Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значну увагу проблемі міжнародно-правового регулювання обміну інформацією почали приділяти і представники доктрини – Ю.М. Колосов, О.М. Овсюк, І.І. Мисик, О.В. Собакіна, О.В. Єрмішина, І.Н. Грязін, О.Г. Дніпровський, В.П. Талімончик, В.В. Єрмакова [1]. Окремі положення обміну інформацією досліджували Ю.Б. Кашлєв, Г.М. Вачнадзе, В. Нелепін, М. Усубян [2] та інші. Авторами досліджені питання щодо проблем, формування міжнародно-правових норм та регулювання участі транснаціональних корпорацій у міжнародному обміні масовою   інформацією…

 

Видання НДІІП