ЖЕРЕБЕЦЬ О.М., Реалізація державної політики у сфері протидії кіберзлочинності: законодавчий аспект (ст. 129-134)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248834

УДК 342.951

Жеребець О.М.,
начальник відділу Українського науково-дослідного  інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2059-2045.
 
 
Анотація. Статтю присвячено обґрунтуванню значення загальновизнаних міжнародних принципів у сфері забезпечення міжнародної безпеки. У висновках окреслені правові основи існування права міжнародної безпеки та підстави збільшення кількості основних принципів міжнародного права.
Ключові слова: міжнародний принцип, міжнародне право, право міжнародної безпеки, міжнародна безпека.
Summary. The article substantiates the importance of universally recognized international principles in the field of international security. The scientific article outlines legal framework of international security law and grounds for increasing the number of basic principles of international law.
Keywords: international principle, international law, international security law, international security.
Аннотация. Статья посвящена обоснованию значения общепризнанных международных принципов в сфере обеспечения международной безопасности. В работе очерчены правовые основы права международной безопасности и предпосылки к увеличению количества основных принципов международного Анотація. У статті розглядаються актуальні питання реалізації державної політики у сфері протидії кіберзлочинності. Розкриваються сутність, ознаки та види кіберзлочинів. Виокремлюються напрями протидії кіберзлочинності на концептуальному, законодавчому та інституціональному рівнях. Виявляються недоліки імплементації положень Конвенції про кіберзлочинність у чинне законодавство України. Пропонуються шляхи підвищення ефективності протидії кіберзлочинності.
Ключові слова: кіберзагроза, кіберзлочинність, кіберзлочин, протидія, законодавство.
Summary. The article considers topical issues of state policy implementation in the field of combating cybercrime. The essence, signs and types of cybercrimes are revealed. Areas of combating cybercrime at the conceptual, legislative and institutional levels are identified. The shortcomings of the implementation of the provisions of the Convention on Cybercrime in the current legislation of Ukraine are revealed. Ways to increase the effectiveness of combating cybercrime are proposed.
Keywords: cyberthreat, cybercrime, counteraction, legislation.
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия киберпреступности. Раскрываются сущность, признаки и виды киберпреступлений. Выделяются направления противодействия киберпреступности на концептуальном, законодательном и институциональном уровнях. Выявляются недостатки имплементации норм Конвенции о киберпреступности в действующее законодательство Украины. Предлагаются пути повышения эффективности противодействия киберпреступности.
Ключевые слова: киберугроза, киберпреступность, киберпреступление, противодействие, законодательство.
права.
Ключевые слова: международный принцип, международное право, право международной безопасности, международная безопасность.
 
 
     Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційних технологій створює умови для появи нових ризиків та кіберзагроз. Незважаючи на позитивний вплив на всі сфери людського життя, цей розвиток зумовив зростання й поширення кіберзлочинів. З упевненістю можна сказати, що кіберзлочини – це одна з основних проблем ХХІ ст., вирішення якої потребує сучасних методів, активних, рішучих заходів і своєчасного нормативного реагування...