ЖИЛЯЄВ І.Б., СЕМЕНЧЕНКО А.І., ФУРАШЕВ В.М., Інструменти державного стратегічного управління: національна програма інформатизації (ст. 44-58)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).273205

УДК 007.51 (477)

Жиляєв І.Б.,
Семенченко А.І.,
Фурашев В.М.,
доктор економічних наук, с.н.с.
доктор наук з державного управління, професор
кандидат технічних наук, доцент, с.н.с.
 
 
Анотація. У статті, на прикладі 20-ти річного досвіду реалізації Національної програми інформатизації, розглянуто основні проблеми, підходи, пріоритетні напрями удосконалення стратегічного управління сферою інформаційно-комунікаційних технологій, його організаційно- правового забезпечення, науково-обґрунтовані рекомендації органам публічної влади щодо адаптації організаційно-правових механізмів стратегічного програмування у цій сфері до сучасних реалій.
Ключові слова: національна програма інформатизації, стратегічне управління, організаційні та правові механізми, суб’єкти інформатизації, об’єкти інформатизації.
Summary. The article examines on the example of the 20 years of experience in implementing the National Program of Informatization, the main problems, approaches, priority directions of improvement of strategic management of the field of information and communication technologies, its organizational and legal support, scientifically substantiated recommendations to public authorities regarding the adaptation of organizational and legal mechanisms of strategic programming in this area to modern realities.
Keywords: national program of informatization, strategic management, organizational and legal mechanisms, subjects of informatization, objects of informatization.
Аннотация. В статье, на примере 20-ти годового опыта реализации Национальной программы информатизации, рассмотрены основные проблемы, подходы, приоритетные направления усовершенствования стратегического управления сферой информационно-коммуникационных технологий, его организационно-правового обеспечения, научно-обоснованные рекомендации органам публичной власти относительно адаптации организационно-правовых механизмов стратегического программирования в этой сфере к современным реалиям.
Ключевые слова: национальная программа информатизации, стратегическое управление, организационные и правовые механизмы, субъекты информатизации, объекты информатизации.
 
 
     Постановка проблеми. Особливостями сучасного суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку є його значний динамізм, багатовекторність, невизначеність, глобальність та суперечливість, що значно ускладнює процеси управління цим розвитком. Традиційні підходи та методи публічного управління та адміністрування виявилися недостатньо спроможними ефективно розв’язувати значну кількість сучасних проблем, які стає дедалі важче прогнозувати. Однак, збільшення кількості, масштабів та рівня загроз та ризиків (див. [1]) для громадян, суспільства та держави актуалізує необхідність посилення впливу інститутів громадянського суспільства на формування та реалізацію публічної політики, яка легітимізується у відповідних стратегічних актах: зокрема, в Стратегії соціально-економічного розвитку Європейського Союзу на період до 2020 року “Європа 2020” [2]...
 

 

Видання НДІІП