ЖИЛЯЄВ І.Б., Відкритий доступ до юридичних наукових публікацій: досвід Даремської заяви (с. 119-129)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270248

УДК 342.572

Жиляєв І.Б.,
доктор економічних наук, с.н.с., головний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПедН України.
ОRCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7118-0254.
 
 
Анотація. Важливою особливістю розвитку сучасної науки є все більше поширення відкритого доступу до результатів дослідницької діяльності. У статті зроблено аналітичний огляд поширення відкритого доступу до наукової літератури у світі, визначено причини цього явища, розглянуто проблеми, що стимулювали появу Даремської заяви, зокрема – ситуацію з доступом до наукової юридичної літератури на початку 21 ст. Визначено та проаналізовано основні аргументи як прихильників відкритого доступу, так і критиків руху. Визначено основні тенденції розвитку цієї ініціативи. Розроблено рекомендації щодо запровадження в Україні заходів щодо підтримки відкритого доступу до юридичних видань.
Ключові слова: академічна юридична бібліотека, відкритий доступ, журнал відкритого доступу, наукові публікації, юридичні журнали, юридичні дослідження, Даремська заява про відкритий доступ до юридичних наук.
Summary. An important feature of the development of modern science is the increasing spread of open access to the results of research activities. The article provides an analytical review of the spread of open access to scientific literature in the world, identifies the reasons for this phenomenon, examines the problems that stimulated the emergence of the Durham initiative are considered, reviews the situation with access to scientific legal literature in the early 21 centuries. The main arguments of both supporters of open access and critics of the movement are identified and analyzed. The main development trends are identified. Recommendations have been developed on the introduction in Ukraine of measures to support open access to legal publications.
Keywords: academic legal library, open access, open access journal, scientific publications, legal journals, legal research, Durham Statement on Open Access to Legal Scholarship.
 
“Заохочувати бібліорізноманіття на основі диверсифікації форматів та засобів публікації, у тому числі в галузі гуманітарних та соціальних наук, та різноманітності бізнес-моделей шляхом підтримки некомерційних, академічних та наукових общинних видавничих моделей як суспільного блага… Забезпечувати різноманітність форм наукової комунікації з дотриманням принципів відкритого, прозорого та справедливого доступу та підтримку некомерційних та партнерських видавничих моделей, які не передбачають стягування плати за підготовку статей та книг”.
UNESCO (2021). UNESCO Recommendation on Open Science. Paris, 2021.
 
 
 
Постановка проблеми. Сфера науки, технологій та інновацій у 21-го столітті суттєво реформується: змінюються процедури ухвалення відповідних політичних рішень, визначення пріоритетів національних, міжнародних і корпоративних наукових програм та проектів, відбувається перегляд прав та обов’язків її суб’єктів, розширення їх спільної творчості та обміну результатами досліджень тощо...