ЖИРОВА П.О., Запобігання торгівлі людьми в Україні: міжнародні стандарти та стан реалізації (ст. 143-149)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273384

УДК 343.431

Жирова П.О.,
магістр, Національний університет “Одеська морська академія”
 
 
Анотація. У статті розглядаються результати доктринальних досліджень та поглядів вчених стосовно виконання міжнародних стандартів з запобігання торгівлі людьми в Україні. Запропоновано шляхи покращення реалізації міжнародних стандартів.
Ключові слова: торгівля людьми, міжнародні стандарти, стан реалізації.
Summary. The results of doctrine researches and views of scientists in relation to implementation of international standards in prevention of people trafficking in Ukraine are examined in the article. The ways of improvement of implementation of international standards are offered.
Keywords: people trafficking, international standards, state of realization.
Аннотация. В статье рассматриваются результаты доктринальных исследований и взгляды ученых относительно выполнения международных стандартов по предотвращению торговли людьми в Украине. Предложены пути улучшения реализации международных стандартов.
Ключевые слова: торговля людьми, международные стандарты, состояние реализации.
 
 
      Постановка проблеми. Торгівля людьми на сьогоднішній день є загостреною проблемою для всього світу. Свідченням стурбованості міжнародного співтовариства ситуацією, що склалася, є ряд конвенцій, пактів та протоколів з врегулювання цього питання. Зауважимо, що проблематика торгівлі людьми зазнає змін, що створює у свою чергу складнощі для виявлення постраждалих та надання їм допомоги, ведення профілактичної роботи, а також ефективного розслідування таких справ. Заходи щодо протидії торгівлі людьми повинні будуватися на основі дієвого національного законодавства, що приймається на базі загальноприйнятих міжнародних норм. На жаль в Україні існує проблематика щодо реалізації міжнародних стандартів запобігання торгівлі людьми. У зв’язку з чим вважаємо, що на сьогодні необхідно дослідити стан реалізації міжнародних стандартів щодо запобігання торгівлі людьми в Україні.
      Результати аналізу наукових публікацій. Окремі питання щодо запобігання торгівлею людьми в Україні були предметом дослідження таких вчених, як: М.І. Андрієнко, Н.М. Ахтирська, А.Ф. Возний, В.І. Варивода, В.І. Василинчук, Т.І. Возна, А.І. Волкова, В.Ф. Дерюжинський, К.О. Дядюра, О. Ємець, В.О. Іващенко, О.В. Кушнір, К.Б. Левченко, К.І. Левченко, В.В. Максимов, Ю.С. Нагачевська, Д.Й. Никифорчук та ін. Незважаючи на значну кількість наукових розвідок, що присвячені запобіганню торгівлі людьми в Україні, недостатня увага на сьогодні приділена саме дослідженню стану реалізації міжнародних стандартів щодо запобігання торгівлі людьми в Україні...