ЖОРНЯК А.В., Про підходи до класифікації інформаційних послуг у сфері господарювання (ст. 120-129)

УДК 346.544.4:004

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200389

ЖОРНЯК А.В.,
аспірантка кафедри господарського права
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.
 
 
Анотація. В останні роки в Україні спостерігається тенденція до збільшення частки ринку інформаційних послуг в економіці країни. Це пов’язано не тільки зі збільшенням об’єму наданих інформаційних послуг (кількісний показник), але й з появою нових видів таких послуг (якісний показник). Розвиток інформаційного суспільства, впровадження інформаційних технологій в усі сфери діяльності суб’єктів господарювання вимагає від законодавця адекватного правового регулювання окреслених відносин з метою ефективного захисту прав та інтересів кожного учасника ринку інформаційних послуг. Зважаючи на зазначене, логічно-структурне впорядкування (класифікація) інформаційних відносин має важливе значення в процесі їх законодавчої та доктринальної регламентації. Автором проаналізовано наявні у правовій науці підходи до диференціації інформаційних послуг та запропонована власна класифікація окресленої сфери послуг.
Ключові слова: види інформаційних послуг, класифікація, господарські відносини, інформація, суб’єкт господарювання, детермінуюча ознака.
Summary. In recent years, there has been a tendency in Ukraine to increase the market share of information services in the country's economy. This is due not only to the increase in the volume of information services provided (quantitative indicator), but also to the emergence of new types of such services (qualitative indicator). The rapid development of the information society, the introduction of information technology in all spheres of activity of business entities requires the legislator to adequately regulate the outlined relations in order to effectively protect the rights and interests of each participant in the information services market. In view of the above, logical and structural organization (classification) of information relations is important in the process of their legislative and doctrinal regulation. The author analyzes the approaches to the differentiation of information services available in legal science and proposes her own classification of the defined sphere of services.
Keywords: types of information services, classification, economic relations, information, entity, determinant.
Аннотация. В последние годы в Украине наблюдается тенденция к увеличению доли рынка информационных услуг в экономике страны. Это связано не только с увеличением объема предоставляемых информационных услуг (количественный показатель), но и с появлением новых видов таких услуг (качественный показатель). Развитие информационного общества, внедрение информационных технологий во все сферы деятельности субъектов хозяйствования требует от законодателя адекватного правового регулирования указанных отношений с целью эффективной защиты прав и интересов каждого участника рынка информационных услуг. Таким образом, логически-структурное упорядочение (классификация) информационных отношений в части предоставления услуг имеет важное значение в процессе их законодательного и доктринального регулирования. Автором проанализированы имеющиеся в правовой науке подходы к дифференциации информационных услуг, а так же предложена собственная классификация данной сферы услуг.
Ключевые слова: виды информационных услуг, классификация, хозяйственные отношения, информация, субъект хозяйствования, детерминирующий признак.
 
 
 
      Постановка проблеми. На сьогодні в законодавстві України та правовій науці не існує єдиної класифікації інформаційних послуг, яка б могла структурувати суспільні відносини в цій сфері, а також регламентувати діяльність суб’єктів господарювання в межах окресленої проблематики. Справедливо зазначити, що відносини у сфері надання інформаційних послуг є багатогранними та динамічними, що обумовлює існування багатьох критеріїв та ознак для класифікації. Крім цього, на доктринальному рівні спостерігається множинність підходів до зазначеного питання, на підставі чого виникає потреба в їх аналітичному осмисленні та узагальненні. Зростання актуальності вказаної теми обумовило підвищення інтересу до вивчення інформаційних послуг у різних галузях науки...