Журнал "Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. "Право"

Журнал «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. «Право» зареєстрований в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 22863-12763ПР від 19.08.2017 року).

Співзасновниками журналу єНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України.

Програмні цілі –  висвітлення актуальних наукових і практичних досягнень та тенденцій юриспруденції, а також результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері історії та теорії держави і права, конституційного, адміністративного, інформаційного, фінансового, цивільного, господарського, кримінального, освітнього, міжнародного права тощо.

Згідно з Наказом МОН України від 09.02.2021 № 157 (додаток 4) журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 081 - Право, 262 - Правоохоронна діяльність, 293 - Міжнародне право.

У журналі можуть публікуватися матеріали стосовно дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії – Ph.D.) і доктора наук у галузі юридичних наук.

Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Збірнику присвоєно Індекс міжнародного центру реєстрації періодичних видань ISSN 2412-9135.

Мова видання: українська, англійська, іспанська, італійська, німецька, польська, російська (для іноземних авторів), словацька, угорська, французька, чеська.

Періодичність: 2 рази на рік.

Головний редактор -

Стеценко В. Ю., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Редакційна колегія серії:

Агієвєць С. В. - кандидат юридичних наук, доцент,

Андрусишин Б. І. - доктор історичних наук, професор,

Бєлєвцева В. В. - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,

Бєляков К. І. - доктор юридичних наук, професор,

Білозьоров Є. В. - кандидат юридичних наук, доцент,

Віхляєв М. Ю. - доктор юридичних наук, доцент,

Дніпров О. С. - доктор юридичних наук,

Добковскі Ярослав - габілітований доктор права, професор,

Довгань О. Д. - доктор юридичних наук, професор,

Зозуля І. В. - доктор юридичних наук, професор,

Золотар О. О. - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,

Корж І. Ф. - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,

Ларкін М. О. - кандидат юридичних наук, доцент,

Монаєнко А. О. - доктор юридичних наук, професор,

Опольська Н. М. - кандидат юридичних наук, доцент,

Пилипчук В. Г. - доктор юридичних наук, професор,

Тильчик В.В. - доктор юридичних наук, доцент,

Токарчук О. В. - доктор юридичних наук, доцент.

 
Розсилка Журналу здійснюється згідно з вимогами Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 17.10.12 р. № 1111 та відповідно до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів».
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Редакційна колегія приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам МОН України.

Стаття повинна містити такі елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки до даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

До публікації в журналі приймаються раніше не опубліковані наукові праці. За точність цитування та наведених у статтях наукових фактів, цифр, інших відомостей відповідають автори. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань та концептуальних позицій авторів. У разі необхідності редакційна колегія може відправити статтю автору на доопрацювання. Редакція залишає за собою право редагування текстів статей.

Приймаються до друку статті українською та англійською мовою.

Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора (кандидата) наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку. Для аспірантів обов’язковим є відгук наукового керівника.

Обсяг статті, включаючи ілюстрації та таблиці – 8-12 ст. (до 20 тис. друкованих знаків разом із пробілами).

Вимоги до оформлення тексту: текст набирається в текстовому редакторі Word; поля: верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см; шрифт Times New Roman, кегель 14 пт, інтервал – 1,5 ; абзацний відступ – 1,25 см.

Структура статті:

1. УДК

2. Прізвище, ім’я, по батькові.

3. Назва статті (українською та англійською мовами).

4. Анотація (1800 друкованих знаків) та ключові слова (8-10 слів) – українською та англійською мовами.

5. Текст статті.

6. Використана література, оформлена згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

7. References.

При транслітерації необхідно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

8. Відомості про автора (-ів) українською і англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання (за наявності); посада, організація, в якій працює автор, електронна адреса.

 

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Для опублікування статті у журналі необхідно:

- заповнити довідку про автора за посиланням або за QR_кодом;

- надіслати на електронну пошту редакції editor@chasopys.law.npu.kiev.ua статтю, оформлену згідно вказаних вимог;

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті (single-blindreview – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента). Після проходження рецензування автор отримає на електронну скриньку лист із результатами рецензування (Статтю прийнято до публікації або Статтю необхідно доопрацювати).

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після офіційного підтвердження та надання реквізитів від редакції журналу автором здійснюється оплата.

- надіслати квитанцію про сплату вартості публікації.

 

КОНТАКТИ

Редакція «Наукового часопису Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право»

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9

Телефон: +38 (099) 551 89 43

Час роботи: Пн–Пт 08.00–17.00

(крім святкових днів)

E-mail: editor@chasopys.law.npu.kiev.ua

Сайт: http://www.chasopys.law.npu.kiev.ua/

Видання НДІІП