ЗОЛОТАР О.О., Ґенеза суспільних відносин щодо інформаційної безпеки людини (ст. 139-148)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).270757

УДК 930:342.7

ЗОЛОТАР О.О.,
кандидат юридичних наук, завідувач науковим сектором НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Досліджуються історичні передумови становлення інституту інформаційної безпеки людини.
Ключові слова: інформаційна безпека, права людини, захист інформації, інформаційний вплив.
Summary. The historical preconditions for formation of the Institute of human information security are researched.
Keywords: information security, human rights, protection of information, information influence.
Аннотация. Исследуются исторические предпосылки становления института информационной безопасности человека.
Ключевые слова: информационная безопасность, права человека, защита информации, информационное воздействие.
 
 
      Постановка проблеми. В умовах стрімкого технологічного розвитку забезпечення інформаційної безпеки виступає однією з найважливіших гарантій прав людини. В основі таких гарантій лежить дотримання принципів конфіденційності, цілісності та доступності інформації та інформаційних систем. Для забезпечення інформаційної безпеки людини здійснюється вироблення спеціальних правових принципів захисту права на недоторканність приватного життя, а також додаткових механізмів його захисту, пов’язаних з встановленням специфічних вимог у сфері збору та обробки особистої інформації. Проте це не єдина складова інформаційної безпеки людини.
      Результати аналізу наукових публікацій. Як вже зазначено, інформаційна безпека людини до цього часу досліджується переважно у складі більш широкої проблематики – інформаційної безпеки, або у зв’язку з питаннями інформаційної безпеки держави і суспільства. Тому окремі питання ґенези суспільних відносин щодо інформаційної безпеки розглядались в роботах Петрика В.М., Кузьменка A.M., Остроухова В. В. та ін. – під кутом історії інформаційного протиборства та з огляду на інформаційну безпеку держави, Стоїцького А.Б., Тимошенка О.І., Гуз А.М. – історія захисту інформації, Артамонової Я.С., Лопатіна В.М. – з огляду на трансформацію ідеї інформаційної безпеки під впливом розвитку засобів комунікації, Брижка В.М., Баранова О.А., Пилипчука В.Г., Мельника К.С.– щодо захисту персональних даних та становлення інституту приватності, Грицяк Н.В., Політанського В.С., Тихомирова О.О. – щодо виокремлення та правового закріплення окремих інформаційних прав людини, Арістової І.В., Грачева Г.В., Кормича Б.А., Сулацького Д.В. – щодо формування методологічних підходів до розуміння інформаційної безпеки людини...