ЗОЛОТАР О.О., Загрози інформаційній безпеці людини

УДК 342.7:316.6

Золотар О.О.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Аналіз наукових поглядів щодо загроз інформаційній безпеці людини.
Ключові слова: інформаційна безпека людини, загрози інформаційній безпеці.
Аннотация. Анализ научных взглядов на угрозы информационной безопасности человека.
Ключевые слова: информационная безопасность человека, угрозы информационной безопасности.
Summary. Analysis of scientific opinions concerning the threats for information security of person.
Keywords: information security of person, information security threat.
 
 
      Постановка проблеми. Інформаційна безпека зараз безперечно є популярною темою, яку експлуатують ЗМІ, політики, навіть бізнес. При цьому в зміст самої категорії “інформаційна безпека” кожен вкладає власне розуміння. В правовому полі  найбільш часто зустрічаються два визначення:
      Інформаційна безпека (information security) – збереження конфіденційності, цілісності та доступності інформації; крім того, можуть враховуватися інші властивості, такі, як автентичність, відстежуваність, неспростовність та надійність [1, ст. 3].
    Інформаційна безпека – стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, за якого запобігається завдання шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації [2].
      Інформаційна безпека – це комплексна багаторівнева система, яка охоплює інтереси людини, суспільства, держави, ще слід було би додати міжнародного співтовариства. В сьогоднішній темі ми частково зупинимось на інформаційній безпеці людини. Законодавство не дає визначення ІБ, тому скористаємось з доктринального. В науці питання інформаційної безпеки людини досліджуються безпекознавством, правовими науками (насамперед, інформаційним правом), теорією управління, соціологією, політологією, філософією, психологією. Кожна з них досліджує феномен інформаційної безпеки людини у власний спосіб і властивими їй методами. Зокрема, положення, пов’язані з темою дослідження зустрічаються в працях: І. Арістової, І. Бачило, К. Бєлякова, В. Брижка, Б. Кормича, А. Марущака, В. Остроухова, В. Петрика, В. Пилипчука, Є. Скулиша, В. Фурашева та інших.
        Метою статті є аналіз сучасного стану та узагальнення наукових поглядів щодо загроз інформаційній безпеці людини.
       Виклад основних положень. Щоб не входити надмірно в теоретичні суперечки, зазначу, що нашу думку всі визначення інформаційної безпеки людини можна узагальнити в два основні підходи…