ЗУБОК В.Ю., Інтернет як мережа, що самобудується: вразливості топології

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271870

УДК 621 

Зубок В.Ю.,
Інформаційний центр “Електронні вісті”
 
 
Анотація. За допомогою розробленої методики моделювання топологічних змін певного сегмента мережі Інтернет досліджено його параметри до та після зміни топології. Отримані дані вказують, що чутливість мережі до вилучення певного вузла не залежить від кількості зв’язків цього вузла. Інтернет є вразливим у разі цілеспрямованого вилучення навіть невеликої кількості найбільших посередників – це збільшує навантаження інших вузлів, уповільнює час проходження інформації через збільшення кількості транзитних переходів між вузлами на шляху інформації.
Ключові слова: складні мережі, топологія Інтернету, автономна система, розподіл ступеня, посередництво, глобальна ефективність, вразливість.
Аннотация. С помощью разработанной методики моделирования топологических изменений определенного сегмента Интернет исследованы его параметры до и после изменения топологии. Полученные данные указывают, что чувствительность сети к удалению определенного узла не зависит от количества связей этого узла. Интернет уязвим при целенаправленной атаке на наибольших посредников – это увеличивает нагрузку на другие узлы и замедляет прохождение информации из-за увеличения транзитных переходов на пути передаваемых данных.
Ключевые слова: сложные сети, топология Интернета, автономная система, посредничество, распределение степени, глобальная эффективность, уязвимость.
Summary: with the help of the developed method of modeling topological changes in a certain segment of the Internet, we examined its parameters both before and after a topology change. These data indicate that the sensitivity of the network to remove a particular node does not depend on the number of links of that node. Internet shows vulnerability to a deliberate attack on the largest "brokers" – it increases the load on other nodes, and slows down the flow of information due to increased transitions on the way of network data flows.
Keywords: complex networks, the topology of the Internet, an autonomous system, betweenness, distribution, extent, global efficiency, vulnerability.
 
        Постановка проблеми. Роль Інтернету в розвитку людства постійно зростає. Завдяки розвитку мережі весь світ перебуває постійно на зв’язку, миттєво доступний та інтерактивний. Спостерігається геометричне зростання обсягів інформаційних ресурсів, понад усе мультимедіа, до швидкості і якості передачі яких висуваються високі вимоги з боку користувачів. Домінує тенденція децентралізації не тільки трудомістких обчислень, а й сховищ даних, а також перенесення купи прикладних задач, властивих локальним мережам, в тому числі звичайного офісного програмного забезпечення, в так звані “хмари”. Хмарою традиційно зображували глобальну мережу. Тепер “хмари” – це розподілені гнучко конфігуровані обчислювальні ресурси, часто разом з програмним забезпеченням, які беруться в оренду в Інтернет-сервіс-провайдерів нового типу…
 

 

 

Видання НДІІП