Право на доступ до публічної інформації в екологічній сфері України: організаційно-правове забезпечення

Арістова І.В., Макогонюк Ю.Ю. : монографія / І. В. Арістова, Ю. Ю. Макогонюк; за заг. ред. Арістової І. В. - К.: НУБіП України, 2017. - 222 с.

Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект

Заярний О. А. : монографія / О. А. Заярний. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 700 с.

Феномен інформаційної культури: онтологічний статус та соціоантропологічні детермінанти

Прудникова О. В.: монографія / О. В. Прудникова ; за заг. ред. О. П. Дзьобаня. - Харків : Право, 2017. - 496 с.

 

Правовий режим електронного інформаційного ресурсу судового засідання в інформаційному суспільстві

Коляденко П. Л. : монографія / П.Л. Коляденко; заг. ред. Н.А.Савінова. – К. : НДІІП НАПрН України. – 2016. – 182 с.

Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері : теорія і практика

Монографія / Кол. авторів; За загальною. ред. проф. К. І. Бєлякова. – К.: 2016. – 293 с. CD / Монографі_2016.pdf

 

Теоретичні та організаційно-правові засади захисту персональних даних в контексті євроінтеграції України

Мельник К. С. : монографія / К.С. Мельник; заг. ред. Пилипчук В.Г., Брижко В.М. – К. : ТОВ «ПанТот». – 2016. – 126 с.

 

Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти

Довгань О. Д. ; НАПрН України, НДІІП, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 388 с.

 

Удосконалення судового управління в Україні: організаційно-правові засади впровадження інновацій

Арістова І. В., Белявська С. Ю.: монографія / за заг. ред. Арістової І.В. — К.: НУБіП України, 2016. — 194 с.

Становлення електронного парламенту в контексті євроінтеграції України

Корж І.Ф., Лихоступ С.В., Лихоступ В.М., Дорогих С.О. - К. : TOB "ПанТот", 2015. -  172 с.

Правові основи воєнної безпеки України

Стрельцов Є.Л., Полторак С.Т.,  Аллеров Ю.В.,  Кривенко О.В.,  Богуцький П.П.: монографія / Є.Л. Стрельцов, СТ. Полторак, Ю.В. Аллеров, О.В. Кривенко, П.П. Богуцький: Відп. ред. Є.Л. Стрельцов. - Львів: НАСВ, 2016.-188 с. 

Видання НДІІП