Інформатизація управління соціальними системами

        В. Д. Гавлов­ський, Р. А. Калюжний, В. С. Цимбалюк та іи.; За заг. ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного. — К.: МАУП, 2003. — 336 с. — Бібліогр.: с. 315-328.

        У роботі висвітлюються організаційно-правові питання теорії і практики інформатизації управління соціальними системами. Головна увага приділя­ється проблемам інформаційного забезпечення функціонування соціальних організацій щодо всебічного задоволення їхніх потреб шляхом автоматизації опрацювання інформації за допомогою комп'ютерних технологій; ролі права і теорії функціонування соціальних систем за умов інформатизації управлін­ської діяльності.

        Для менеджерів, працівників системи державного управління, викладачів і студентів навчальних закладів та осіб, які вивчають проблематику впровад­ження новітніх інформаційних технологій у всьому спектрі галузей суспільної діяльності.
 

  

ЗМІСТ

 

Вступ..................................................................................................................................................
3
 
 
Частина 1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ.......................................
6
 
 
Роздіп 1. Інформація як ресурс управління соціальними системами................................
6
1.1.      Інформація як провідна складова управлінської діяльності...........................................
6
1.2.      Зміст і роль інформації в управлінській діяльності..........................................................
10
1.3.      Поняття та сутність категорії "інформаційний ресурс"....................................................
12
1.4.      Види інформаційних ресурсів залежно від видів інформації (інтегративний підхід)..
15
1.5.  Поняття інформації з обмеженим доступом як виду інформаційного ресурсу управління соціальними системами...................................................................................................................
19
 
Розділ 2Поняття, сутність, зміст інформаційно-аналітичного забезпечення управління соціальними системами.....................................................................................
24
2.1.      Поняття категорії "інформаційно-аналітичне забезпечення управління"...................
24
2.2.      Вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності.......
28
2.3.      Інформаційні потреби у сфері організації управління соціальними системами та проблеми їх реалізації..................................................................................................................
33
 
Частина 2.   ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ...................................................................................................................................
38
 
Розділ 3. Роль інформатизації в удосконаленні управління соціальними системами........................................................................................................................................
38
3.1.      Інформатизація як провідна ознака інформаційного суспільства...................................
38
3.2.      Сутність інформатизації управління соціальними системами.........................................
41
3.3.      Напрями інформатизації в державному управлінні...........................................................
44
3.4.      Вплив інформатизації на технології організації управлінської діяльності.......................
53
 
Розділ 4Роль права у забезпеченні інформатизації інформаційно-аналітичної діяльності в соціальному управлінні.......................................................................................
60
4.1.      Сутність правового регулювання інформатизації.............................................................
60
4.2.      Функції адміністративного права щодо інформатизації та удосконалення державного управління........................................................................................................................................
66
4.3.      Функції цивільного права у сфері інформатизації.............................................................
73
4.4.      Роль інформаційного права та інформаційного законодавства щодо забезпечення управління соціальними системами...............................................................................................
76
4.5.      Вплив міжнародного права на регулювання інформаційних відносин............................
81
 
Розділ 5Організаційно-правові питання інформатизації управлінської діяльності..........................................................................................................................................
84
5.1.      Питання реформування організаційних структур управління в умовах інформатизації....................................................................................................................................
84
5.2.      Використання здобутків інформатизації при здійсненні контролю за функціонуванням соціальних системам.........................................................................................................................
89
5.3.      Організаційні питання автоматизації інформаційних систем управлінського призначення........................................................................................................................................
99
 
Розділ 6. Застосування здобутків інформатизації у забезпеченні окремих функцій управлінської діяльності..............................................................................................................
104
6.1. Застосування методів інформатики у забезпеченні координації управлінської діяльності...........................................................................................................................................
104
6.2.      Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої та правозастосовної діяльності.............................................................................................................
108
6.3.      Впровадження інформаційних технологій у виборчий процесс........................................
126
6.4.      Впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність підрозділів МНС по забезпеченню пожежної безпеки................................................................................................
131
 
Розділ 7. Вплив інформатизації на науку соціального управління (соціальну кібернетику).....................................................................................................................................
139
7.1.      Інформатизація управління соціальними системами як провідна складова сучасного науково-технічного прогрессу...........................................................................................................
139
7.2.      Застосування комп'ютерних геоінформаційних систем в управлінській діяльності.......
144
7.3.      Геоінформаційна система забезпечення парламантських виборів..................................
150
 
Розділ 8. Вплив інформатизації на документологію..............................................................
153
8.1.      Взаємозв'язок документології і правової інформатики в організації інформаційно-аналітичного забезпечення управління соціальними системами.................................................
153
8.2.      Роль правової інформатики в документології управлінської діяльності............................
159
8.3.      Роль правової інформатики щодо уніфікації управлінських документів............................
165
8.4.      Вплив інформатизації на розвиток безпаперової технології роботи з документами.......
168
 
Розділ 9. Питання інформатизації організації процесу розробки, ухвалення та виконання управлінських рішень................................................................................................
175
9.1.      Теоретико-методологічні аспекти теорії ухвалення рішень у контексті соціальної кібернетики..........................................................................................................................................
175
9.2.      Проблеми інформаційного забезпечення процесу ухвалення управлінських рішень......
180
 
Післямова............................................................................................................................................
197
 
Алфавітний покажчик термінів у сфері інформатизації............................................................
203
 
Список використаної та рекомендованої літератури................................................................
315