КОРЖ І.Ф., Дієвість в Україні основних принципів інформаційного суспільства

УДК 342.951
 
Корж І.Ф.,
головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України
з питань національної безпеки і оборони
 
 
Анотація. В статті досліджується питання аналізу дієвості зазначених в Декларації ООН Побудови інформаційного суспільства основних принципів інформаційного суспільства; зазначаються основні причини недоліків їх дотримання в Україні та шляхи їх усунення.
Ключові слова: інвестиції; інтелектуальна власність; інформаційне суспільство; інформаційно-комунікаційні технології; кібербезпека; принципи побудови інформаційного суспільства.
Аннотация. В статье исследуется вопрос анализа действенности основных принципов информационного общества, указанных в Декларации ООН Построения информационного общества; указываются основные причины недостатков их соблюдения в Украине и пути их устранения.
Ключевые слова: инвестиции; интеллектуальная собственность; информационное общество; информационно-комуникационные технологии; кибербезопасность; принципы построения информационного общества.
Summary. The article explores the effectiveness of the basic principles of the information society, stated in the US “Declaration of Principles. Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium”; identifies the main cause of the shortcomings of their compliance in Ukraine and the ways to address them.
Keywords: investment, intellectual property, information society, information and communication technologies, cyber security and the principles of the information society development.
 
 
          Постановка проблеми. Побудова в Україні суспільства, зорієнтованого на інтереси людей та на їхній розвиток, в якому кожен громадянин через створену і накопичену інформацію та свої знання буде спроможний в повній мірі реалізувати свій потенціал, що, у свою чергу, сприятиме загальному розвитку суспільства та підвищенню якості життя, є одним із головних пріоритетів України. Саме інформаційне суспільство передбачає формування спільноти, в якій би усі громадяни без виключення реалізовували свої права щодо пошуку, отримання і реалізації інформації шляхом використання будь-якого засобу масової інформації, незалежно від існуючих кордонів. В такому суспільстві передбачається і стимулюється більш високий рівень свого розвитку і демократичність державного управління.
     Україна долучилася до глобального процесу формування інформаційного суспільства, в якому кожен матиме можливість вільно висловлюватися і бути почутим. Як зазначено в Основних засадах розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки [1], в Україні прийнято ряд нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини щодо створення інформаційних електронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної власності на ці ресурси, впровадження електронних документів та електронного документообігу…