ЛАНДЕ Д.В., Керування репутацією в інформаційних мережах

УДК 004.9: 316.776
 
Ланде Д.В.,
доктор технічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділом Інституту проблем реєстрації інформації
Національної академії наук України
 
 
Анотація. На базі застосування засобів соціально-правового моделювання досліджується актуальна проблема керування репутацією у мережевому середовищі.
Ключові слова: репутація, моделювання, інформаційний об’єкт, живучість, інформаційна мережа, Інтернет.
Аннотация. На основе применения методов социально-правового моделирования исследуется актуальная проблема управления репутацией в сетевой среде.
Ключевые слова: репутация, моделирование, информационный объект, живучесть, информационная сеть, Интернет.
Summary: Based on the application of social and legal modeling the actual problem of reputation management in a network environment is studied.
Keywords: Reputation, Modeling, Information Object, Survivability, Information Network, Internet.
 
 
           Постановка проблеми. В житті кожної людини важливе значення має її соціальна оцінка з боку інших людей за деякими ознаками, тобто репутація. У більш широкому розумінні репутація розповсюджується не тільки на окремих людей, а на соціальні групи, компанії, навіть товари. В зв’язку з бурхливим розвитком соціальних медіа, усе більшу роль грають оцінки, що надаються у цьому віртуальному середовищі цілком реальним об’єктам і суб’єктам, тобто їх репутація, що формується в мережі. Тому на цей час проблема керування репутацією, створення об’єктивного іміджу в мережі є досить актуальною. Для її вирішення застосовуються як технологічні засоби, так і організаційні, зокрема, правові.
        Метою статті є дослідження проблеми керування інформацією у сучасному мережевому інформаційному середовищі.
       Виклад основних положень. Поняття репутації, а точніше, ділової репутації знаходить відображення в законодавчих актах нашої держави, зокрема, у Законі України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року № 2664-III (ст. 26): “Ділова репутація – сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної  діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи – також про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку”…