ТКАЧУК Н.А., Стан та проблемні питання реалізації стратегії кібербезпеки України (ст. 129-134)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).221317

УДК 342.951

ТКАЧУК Н.А.,
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. У статті досліджено стан і проблемні питання реалізації Стратегії кібербезпеки України та запропоновано шляхи удосконалення стратегічного планування у сфері кібербезпеки держави.
Ключові слова: Стратегія кібербезпеки України, план реалізації Стратегії кібербезпеки України, кібербезпека, стратегічне планування, нормативно-правове регулювання.
Summary. The article examines the state and problematic issues of implementing the Cybersecurity Strategy of Ukraine, and suggests ways to improve the strategic planning in the field of cybersecurity of the state.
Keywords: the Cybersecurity Strategy of Ukraine, Ukraine’s Сybersecurity Strategy Implementation Plan, cyber security, strategic planning, legal regulation.
Аннотация. В статье исследуется состояние и проблемные вопросы реализации Стратегии кибербезопасности Украины, а также предложены пути усовершенствования стратегического планирования в сфере кибербезопасности государства.
Ключевые слова: Стратегия кибербезопасности Украины, план реализации Стратегии кибербезопасности Украины, кибербезопасность, стратегическое планирование, нормативно-правовое регулирование.
 
 
       Постановка проблеми. Протягом останніх років в Україні триває активна розбудова національної системи кібербезпеки, що обумовлено перетворенням кіберпростору на невід’ємну складову суспільного життя у поєднанні з актуалізацією кіберзагроз життєво важливим інтересам держави, правам та свободам громадян в умовах гібридної агресії з боку Російської Федерації.
       Фундаментом дієвої системи кібербезпеки, безумовно, є ефективна нормативно-правова база, основою якої в Україні стала ухвалена у березні 2016 року “Стратегія кібербезпеки України” (далі – Стратегія) [1]...
 
 

 

Видання НДІІП