Координаційне бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки

Координаційне бюро з інформаційного  права  та  інформаційної  безпеки  створено згідно з постановою президії НАПрН України від 30 червня 2011 року № 78/10 та є координаційно-дорадчим органом у складі Відділення державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України.

Головним завданням Бюро є розвиток правової науки та координація фундаментальних і прикладних правових досліджень в інформаційній сфері.

Бюро відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює загальну координацію, сприяє організації та проведенню  фундаментальних і прикладних наукових досліджень та розробок в інформаційній сфері за такими пріоритетними напрямами:

  • теоретико-правові основи становлення і розвитку інформаційного суспільства, забезпечення прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері;
  • теоретико-методологічні засади правового регулювання інформаційної діяльності, розвитку інформаційного права та інформаційного законодавства України;
  • актуальні проблеми правової інформатики, системної інформатизації нормотворчої, правозастосовної і правоосвітньої діяльності;
  • розробка і впровадження інформаційно-правових підсистем електронного парламенту та уряду, електронних систем і баз даних в галузі держави і права;
  • правові засади захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та інших проблем інформаційної безпеки в умовах глобалізації;
  • проблеми юридичної відповідності та протидії правопорушенням в інформаційній сфері;
  • досвід іноземних країн та історичний досвід правового регулювання в інформаційній сфері, проблеми імплементації норм міжнародного інформаційного права в законодавство України;

2) бере участь в організації виконання замовлень органів державної влади стосовно розроблення засад державної правової політики в інформаційній сфері, проведення наукової оцінки та експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів;

3) здійснює заходи щодо консолідації наукового потенціалу науково-дослідних установ і навчальних закладів юридичного профілю, а також інтеграції академічної та вузівської правової науки в інформаційній сфері;

4) сприяє науковому забезпеченню нормотворчої діяльності органів державної влади, вивчає та узагальнює механізми реалізації актів інформаційного законодавства;

5) розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку правової науки і наукових досліджень в інформаційній сфері;

6) бере участь у науковому забезпеченні правової й адміністративної реформи, готує пропозиції щодо удосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування з питань формування і розвитку інформаційного суспільства, правових питань інформаційної діяльності та інформаційної безпеки;    

7) сприяє організації підготовки наукових кадрів та підвищенню кваліфікації фахівців інформаційної сфери, науковій творчості молоді в галузі держави і права, поширенню правової інформації, розвитку юридичної освіти, надає підтримку талановитим вченим в інформаційній сфері;

8) сприяє вивченню світового досвіду правового регулювання суспільних інформаційних відносин та пропагуванню досягнень правової науки в інформаційній сфері; 

9) залучається до виконання інших функцій згідно з рішеннями загальних зборів або президії НАПрН України.  

Персональний склад Бюро, у т.ч. голова Бюро, його заступник і вчений секретар, затверджуються та змінюються президією НАПрН України. Членами Бюро можуть бути дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України і НАПрН України та провідні вчені інформаційної сфери, які мають наукові ступені, вчені (почесні) звання. 

Участь у засіданнях Бюро з правом дорадчого голосу можуть брати вчені, експерти й фахівці заінтересованих державних органів, наукових установ, навчальних закладів, підприємств, організацій, а також вчені та експерти іноземних країн (за згодою).

Науково-організаційне і документальне забезпечення діяльності Бюро покладається на Науковий організаційний сектор Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України”.

     Бюро використовує у роботі бланки зі своїм найменуванням.

  

Склад координаційного бюро

Голова бюро:

Пилипчук Володимир Григорович, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор.

Заступник голови бюро:

Довгань Олександр Дмитрович, доктор юридичних наук, професор.

Вчений секретар:

Беланюк Марина Василівна, кандидат юридичних наук.

Члени бюро:

Баранов Олександр Андрійовичдоктор юридичних наук, старший науковий співробітник;

Бєлов Олександр Федорович, заслужений діяч науки і техніки України;

Бєляков Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, професор;

Горбулін Володимир Павлович, академік НАН України;

Дубов Дмитро Володимирович, доктор політичних наук, старший науковий співробітник;

Копан Олексій Володимирович, доктор юридичних наук, професор;

Крутов Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор;

Ланде Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, професор;

Литвиненко Олександр Валерійович, доктор політичних наук, професор;

Настюк Василь Якович, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор;

Петров Валентин Володимирович, кандидат політичних наук, доцент;  

Скулиш Євген Деонізійович, доктор юридичних наук, професор;

Тихий Володимир Павлович, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор;

Теплюк Михайло Олексіійович, доктор юридичних наук;

Фурашев Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент. 

Ярмиш Олександр Назарович, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор.