Енциклопедія соціогуманітарної інформології

Коорд. проекту та заг. ред. проф. К. І. Бєляков. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 2. – 436 с.
 

Енциклопедія соціогуманітарної інформології

Коорд. проекту та заг. ред. проф. К. І. Бєляков. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Т. 1. – 472 с.

2011 рік

Словник – довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства / Жиляєв І.Б., Чижевський Б. Г. – К.: Нора-Друк, 2011. – 112 с.

Конвенція Ради Європи № 205 від 18 червня 2009 року “Про доступ до офіційних документів” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: // www.con ven tions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/205.htm // Правова інформатика. – 2011. – № 1(30).

2010 рік

Постанова Ради Європейського Союзу № 2008/977/JHA від 27.11.2008 року “Про захист персональних даних в рамках поліцейського та судового співробітництва у кримінальних справах” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.eur-lex.еuropaeu/LexUriServ/Lex UriServ.do?uri=OJ:L:2008:350: 0060:01:EN:HTML // Правова інформатика. – 2010. – № 1(25).

Конвенція Ради Європи № 164 від 4 квітня 1997 року “Про захист прав і гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини (біомедицини)” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.con ventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/164.htm // Правова інформатика. – 2010. – № 3(27).

Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку від 27 липня 2002 року “Директиви з проблем безпеки інформаційних систем і мереж: формування культури забезпечення безпеки” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) /В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.oecd.org/dataoecd/16/22/15582260.pdf // Правова інформатика. – 2010. – № 4(28).

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Особлива частина. Розділ XVI. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв’язку / В.М. Бутузов, С.А. Кузьмін, В.П. Шеломенцев. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 152 с.

Микола Якович Швець (до 75-річчя від дня народження та 45-річчя науково-дослідної, науково-педагогічної і громадської діяльності) / укладач В. Брижко. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2010. – 32 с. – (Біографія і бібліографія вчених Національної академії правових наук України).

2009 рік

Стан та перспективи розвитку інформаційної сфери України: зб. мат. з питань інформаційного суспільства / В. Брижко, Л. Задорожня, І. Рубан, А. Семенченко та ін. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009 р. – 116 с.

Системна інформатизація процесів підтримки прийняття рішень / В.М. Фурашев. – К.: Синопсис, 2009. – 224 с.

Рекомендації Ради Європи № R (81)19 від 25 листопада 1981 року “Про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних органів” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.internetrights.org. ua/books/do/2_3_3.doc // Правова інформатика. – 2009. – № 2(22).

Рекомендації Ради Європи № R (2004)11 від 30 вересня 2004 року “Про правові, організаційні та технічні аспекти електронного голосування” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.fr/cm // Правова інформатика. – 2009. – № 3(23).

Рекомендації Ради Європи № R (99)15 від 9 вересня 1999 року “Про висвітлення у засобах масової інформації виборчих кампаній” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) /В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/ CM/Rec(1999)015&ExpMem_en.asp // Правова інформатика. – 2009. – № 4(24).

Рекомендації Ради Європи № R (2002)2 від 21 лютого 2002 року “Про доступ до офіційних документів” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.int/T/E/Human_rights/rec(2002)2_eng.pdf // Правова інформатика. – 2009. – № 4(24). Процедура внесення змін до Конституції України: порівняльний аналіз / Д.В. Буржинська. – К.: Вид-во ТОВ “ПанТот”, 2009. – 58 с.

2008 рік

Права і обов’язки підприємця щодо задоволення інформаційних потреб органів державної влади / А.І. Марущак – К.: Центральна спілка споживчих товариств України, 2008. – 36 с.

До питання конфлікту неідентичності в поліетнічному суспільстві. – К.: Вид-во ТОВ “ПанТот”, 2008. – 20 с. – (За даними Держкомстату та МВС України).

Стан та проблеми інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів щодо запобігання та протидії злочинності / М. Швець. – (Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – [Т. 5: Кримінально-правові науки]; за заг. ред. В.В. Сташиса.). – Х.: Право, 2008. – 840 с.

Система інформування громадськості з питань євроатлан¬тичної інтеграції України / В. Фурашев, О. Семіков, С. Джердж; під заг. ред. В.М. Фурашева. – К.: Прес-КІТ, 2008. – 168 с.

Малий словник термінів інформаційного права України / Р. Калюжний, А. Марущак, О. Петров, Д. Юзова. – К., 2008. – 48 c.

Словник термінів інформаційного права / упоряд. А.І. Марущак; заг. ред. М.Я. Швеця. – К.: КНТ, 2008. – 184 с.

Директива 2002/58/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 12 липня 2002 року “Про обробку персональних даних та захист таємниці у секторі телекомунікацій” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evro pa.eu.int/ISPO/legal // Правова інформатика. – 2008. – № 2(18).

2007 рік

Електронне урядування в Україні / О.А. Баранов, І.Б. Жиляєв, М.С. Демкова, І.Г. Малюкова. – К.: ООО “Поліграф-Плюс”, 2007. – 254 с.

Сучасні аспекти проблеми обґрунтування фундаментальних принципів математичного моделювання, критеріальних процедур і метод діагностики математичних моделей в правовій інформатиці / В.І. Цимбалюк, А.Й. Джунь, Й.В. Джунь. – К.: Вид-во ТОВ “ПанТот”, 2007. – 42 c.

Рекомендації Ради Європи № R (83)10 від 23 вересня 1983 року “Про захист персональних даних, що використовуються для наукових досліджень та статистики” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.fr/cm // Правова інформатика. – 2007. – № 3(15).

Рекомендації Ради Європи № R (99)5 від 23 лютого 1999 року “Про захист осіб у зв’язку з обробкою даних у інформаційних магістралях” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.fr/cm // Правова інформатика. – 2007. – № 4(16).

2006 рік

Становлення правової інформатики в Україні: до 35-річчя інформаційної служби ОВС України та 5-ої річниці з дня створення Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України / укладач В. Брижко. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2006. – 9 с.

Основы моделирования и оценки электронных информационных потоков / Д.В. Ландэ, В.Н. Фурашев, С.М. Брайчевский, А.Н. Григорьев. – К.: “Інжиніринг”, 2006. – 176 с.

Директива 2000/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 18 вересня 2000 р. “Про відкриття і ведення діяльності установ-емітентів електронних грошей, а також здійснення нагляду за цією діяльністю” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evropa.eu.int/ISPO/legal/en/ dataprot /protection.html // Правова інформатика. – 2006. – № 2(10).

Поправки Комітету міністрів Ради Європи від 15.06.1999 р. “Про умови приєднання держав-членів Європейських співтовариств до Конвенції Ради Європи № 108 від 8.01.1981 р. “Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.fr/end/legalaltxt/ fraites.htm // Правова інформатика. – 2006. – № 4(12).

2005 рік

Питання вдосконалення законодавства України у сфері інформації та інформатизації / Л.М .Задорожня, В.М. Брижко; за ред. чл.-кор. АПрН України М.Я. Швеця. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2005. – 31 с.

Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 24 жовтня 1995 року “Про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільним обігом цих даних” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. –Режим доступу: //www.evropa.eu.int/ISPO // Правова інформатика. – 2005. – № 1(5).

Директива 2000/31/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 8 червня 2000 року “Про деякі правові аспекти інформаційних послуг,зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку” (“Про електронну комерцію”) (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evropa. eu.int/ISPO/legal/en/dataprot/protection.html // Правова інформатика. – 2005. – № 1(6).

Директива 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 13 грудня 1999 року “Про систему електронних підписів, що застосовується в межах Співтовариства” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evropa.eu.int /ISPO/legal/en/dataprot/protection.html // Правова інформатика. – 2005. – № 4(8).

2004 рік

Директива 97/66/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 15 грудня 1997 року “Про обробку персональних даних і захист прав осіб у телекомунікаційному секторі” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) /В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evropa.eu.int/ ISPO/legal/en/dataprot/ protection.html // Правова інформатика. – 2004. – № 3.

Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу від 11 березня 1996 року “Про правовий захист баз даних” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.evropa.eu.int/ISPO/legal/en/ dataprot/protection.html // Правова інформатика. – 2004. – № 4.